Skip to Content

Uttalande från tre biskopar

biskopar.jpg

Vår överlåtelse
Vi befinner oss vid ett vägskäl i metodistkyrkans liv och historia. Kristna har otaliga gånger varit engagerade i teologiska debatter och varit av mycket skilda åsikter när det gäller lära och etik. Ibland har detta lett till reformer och ibland även till splittring. Under nästan tio decennier har metodister varit av olika åsikt när det gäller förståelsen av den mänskliga sexualiteten, vilket har orsakat ofantlig sorg och smärta för många. Vår oförmåga att lösa dödläget på grund av olika åsikter har lett oss till en punkt där något slag av separation verkar ofrånkomlig.

Metodister i hela världen är liturgiska, moderna, karismatiska, aktivister, lågkyrkliga, högkyrkliga, de kommer från stadsmiljöer, från förorter, från landsbygden och representerar många olika tänkesätt. Vi är barn, ungdomar, unga vuxna, vuxna, seniorer, nykristna och mogna kristna. Vi utgör en smältdegel av olika etniska och kulturella bakgrunder, vi finns på fyra olika kontinenter i mer än 45 länder och vi talar ett okänt antal språk. Ändå utgör vi en enda metodistkyrka och med alla utmaningar det innebär vill vi, era biskopar, vara herdar för hela flocken. Vi vill erbjuda ett ledarskap som leder till förståelse, försoning och enhet i Kristi kropp.

Klart och tydligt vill vi säga att alla våra medlemmar, pastorer, lokalförsamlingar och årskonferenser ska ha ett hem i den framtida metodistkyrkan, oberoende om de räknar sig till liberala, evangelikala, progressiva, traditionella, konservativa, gående mitt på vägen eller något annat. Under en för lång tid har vi stämplat varandra teologiskt och försett varandra med ståndpunkter och uppfattningar på ett ytligt och respektlöst sätt när det gäller uppriktigheten i vår tro. Vi vill hålla fast vid vårt wesleyanska arv att ”den levande kärnan i vår kristna tro uppenbaras genom Skriften, är upplyst av traditionen, levandegjord genom den personliga erfarenheten och bekräftad genom förnuftet”.

Vi är överlåtna till metodistkyrkan och vi förbinder oss till att fortsätta vårt ledarskap som biskopar i metodistkyrkan och värdesätter den personliga överlåtelsen hos medlemmar och pastorer som håller fast vid den nuvarande hållningen till utövande av homosexualitet. Eftersom vi antar att metodistkyrkans hållning till mänsklig sexualitet kommer att förändras i framtiden, vill vi utöva vårt ledarskap på ett sådant sätt att de som väljer att stanna kvar i metodistkyrkan, kan fortsätta att uttrycka sin personliga övertygelse i enlighet med den nuvarande hållningen och kommer inte att tvingas delta i handlingar som är emot deras personliga, religiösa övertygelse.

Vi längtar efter att metodistkyrkan ska finna nya sätt att vara en förenad kyrka, en generalkonferens som är fokuserad på viktiga globala frågor och en styrka för olika regioner att finna relevanta sätt att förverkliga vårt missionsuppdrag. Djupt rotade i metodistkyrkans dogmatiska normer, förbinder vi oss till att utöva vår biskopsroll på sätt som möjliggör att så många metodister, lekpersoner och pastorer, som möjligt kan stanna kvar i metodistkyrkan och tillsammans kan fortsätta att göra lärjungar för Jesus Kristus och så förändra världen.

Även om separationer kommer att ske, kommer metodistkyrkan att förbli ett troget vittne om det kristna evangeliet. Vi är överlåtna till att fullfölja kallelsen att göra lärjungar för Jesus Kristus och så förändra världen. Vi, de tre biskopar som tagit initiativet till denna skrivelse, tjänar i biskopsområden som representerar stora meningsskiljaktigheter i nordeuropa, västeuropa, centrala östeuropa och nordafrika.

Februari 2021 – biskopar som först undertecknat denna skrivelse:
Christian Alsted Harald Rückert Patrick Streiff

Andra biskopar – aktiva eller pensionerade – som vill underteckna denna skrivelse kan kontakta biskop Patrick Streiff: bishop@umc-cse.orgstory | about seo