Kyrkans ansvar och trygga församlingar

Förebyggande riktlinjer för att undvika sexuella och andra övergrepp

Det finns åtgärder att vidta för att förebygga att sexuella och andra övergrepp sker. Vi kan genom utbildning och information medvetandegöra anställda och frivilliga medarbetare. För alla som arbetar med människor är handledning ett viktigt och bra redskap. Det går också att praktiskt lägga upp arbete och verksamhet på ett sådant sätt att riskerna för övergrepp minskar.

Detta förebyggande arbete sker naturligtvis främst för att skydda människor som skulle kunna bli utsatta. Men det är också ett sätt att skydda anställda och frivilliga medarbetare. Genom att lägga upp arbetet klokt, skapar vi större trygghet för alla människor i kyrkans verksamhet, särskilt för barn och unga.
 

Till dig som är anställd eller frivillig medarbetare:

 • Behandla alla du möter med respekt och värdighet.

 • Undvik förlöjligande eller kränkande kommentarer om eller till människor.                

 • Undvik också favorisering, överdriven närhet och ”positiva” kommentarer om utseende eller liknande som går över gränserna för den personliga integriteten. Dessa gränser sätter olika människor på olika sätt, kanske också olika i olika situationer – det är alltid den enskilda människans och omgivningens sätt att sätta dessa gränser som måste respekteras.
   

 • Vid bikt eller återkommande regelbundna själavårdssamtal informeras ledaren av personalkommittén eller församlingsrådets ordförande om, att samtalet kommer att äga rum.

 • Vid samtal med barn och unga under 18 år ska andra vara informerade om att samtalet äger rum. Se till att den unga människan blir informerad om detta. Samtal kan även äga rum på en offentlig plats som ett café eller liknande.

 • Vid förbön fråga före handpåläggning om personen önskar detta. Lägg handen enbart på axel eller huvud.

 • Var uppmärksam på hur du själv agerar och var medveten om att saker du gör eller säger, också om de sker med de bästa avsikter, kan missförstås eller misstänkliggöras.

 • Var inte rädd för att be om råd eller handledning av din ledare eller annan sakkunnig, när du behöver det.

 • Den som arbetar med barn ska visa upp ett utdrag om brottslig bakgrund. Med ut­drag om brotts­lig bak­grund av­ses ett straff­re­gis­terut­drag som fö­re­tes för ar­bets­gi­va­re, myn­dig­he­ter, läro­an­stalt el­ler or­ga­ni­sa­tö­rer av fri­vil­lig­verk­sam­het i Fin­land när en per­son bör­jar ar­be­ta med min­derå­ri­ga. 

  Ut­dra­get be­hövs en­dast för an­ställ­ning­ar som va­rar i över tre må­na­der, inte för ett en­skilt barnsköt­selupp­drag. Det är ar­bets­gi­va­rens (församlingens) skyl­dig­het att be­gä­ra att en ny an­ställd läm­nar in ett straff­re­gis­terut­drag, men den nya an­ställ­da ska själv be­stäl­la ut­dra­get från Rätts­re­gis­ter­cen­tra­len.
  Länk för mer info.

Att organisera barn- och ungdomsarbete:

 • Använd i mån av möjlighet ljusa och överblickbara lokaler.

 • Undvik att en ledare eller annan vuxen är ensam med ett barn på platser där ingen annan kan se dem.                     

 • Se till att ledare inte träffar eller bjuder hem barn och ungdomar vid sidan om verksamheten, om inte fler vuxna finns med. Gör allt i öppenhet, informera föräldrar och samtala i ledargruppen eller med andra vuxna.                                              

 • Var alltid flera vuxna vid utflykter, läger och liknande                          

 • När barn och ungdomar ska skjutsas i samband med verksamheten, ha alltid en gemensam uppsamlingsplats där barnen och ungdomarna lämnas och hämtas.                                                                                                                                     

KYRKANS ANSVAR ATT VÄRNA OM MÄNNISKANS INTEGRITET

Kyrkan har, tillsammans med det övriga samhället, ansvar för att barn och unga är skyddade mot alla former av övergrepp. Finlands svenska metodistkyrka har en beredskap för hur man hanterar misstankar om eller fall av sexuella övergrepp begångna av pastorer, anställda eller frivilliga ledare i kyrkan. Denna beredskap ersätter inte polisanmälan, barnskyddsanmälan och efterforskning. Saker som behöver bli polisanmälda anmäls. Men beredskapen syftar till att behandla eventuella anmälningar på ett professionellt och korrekt sätt.

 

ÖVERGREPP MOT BARN OCH UNGA

Varje övergrepp som drabbar ett barn är ett brott mot Guds bud och sviker människor som skulle känna tillit till dem som har ansvar för deras uppväxt och utveckling.

En pastor eller kyrkligt anställd som begår ett sexuellt övergrepp sviker sin kallelse att tjäna andra och den kristna gemenskapen som har gett dem auktoritet och ansvar. Sexuella övergrepp är ödeläggande för dem som kränks. De har djupa och ofta långvariga följder. De innebär ett angrepp på allt som vi tror om människans värde och värdighet.
Om den som utför övergreppet är en pastor eller kyrklig arbetare kan övergreppet belasta eller ödelägga själva gudsrelationen.

Att förtiga, bagatellisera eller inte vilja se sanningen som den är kan betyda att den som begått övergreppet skyddas och offren inte får hjälp, att övergreppen fortgår eller att fler personer blir utsatta.
 

HJÄLP OM DU HAR UTSATTS FÖR ÖVERGREPP
Man kan ringa gratis och anonymt till barn- och ungdomstelefonen. I telefonen svarar frivilliga över 25-åriga vuxna som har genomgått Mannerheims Barnskyddsförbunds (MLL) utbildning till uppgiften. De frivilliga vuxna som besvarar samtalen har tystnadsplikt.
Barn- och ungdomstelefonen betjänar på numret 0800 96 116 på svenska. Öppettiderna är må-ons kl. 14-17 och to kl. 17-20.

ANMÄL SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN
Om en pastor eller kyrklig arbetare utsatt dig eller ditt barn för sexuellt övergrepp eller gränsöverskridande handling av sexuell karaktär, eller om du misstänker att någon annan utsatts för det

• rekommenderas att du vänder dig till polisen
• kan du vända dig till en av Metodistkyrkans kontaktpersoner för ändamålet
• kan du vända dig till en offentlig eller privat organisation, som erbjuder kränkta hjälp

Den ena möjligheten utesluter inte den andra, du kan använda samtliga. Det är viktigt att reagera så snabbt som möjligt. Det är heller aldrig för sent att reagera, även om det är många år sedan övergreppet skedde. I Metodistkyrkan preskriberas inte sexuella övergrepp. Om du väljer att vända dig till en av kontaktpersonerna kommer de att reagera snabbt och effektivt på din anmälan.

Det har utarbetats beredskap som skall:
• förebygga sexuella övergrepp
• erbjuda den kränkta hjälp, om han/hon ännu inte fått det
• gripa in för att begränsa skadan och hindra ytterligare övergrepp
• sörja för att den som begått övergreppet ställs till svars för det brott som gjorts
 

KONTAKT:

Biskopskontoret
office@umc-ne.org


Distriktsföreståndare Camilla Klockars
camilla.klockars@metodistkyrkan.fi

 

Frågor och Svar

Vem kan anmäla ett övergrepp?
Det kan alla – också barn och unga. Man kan också kontakta via nätet, ifall man upplever detta som lättare. https://poliisi.fi/sv/har-du-blivit-utsatt-for-ett-brott

Kan man vända sig anonymt till kyrkan?
Ja, men det kan visa sig vara svårt att göra något åt saken då. Den som anmäler något behöver under alla omständigheter berätta vem det är som har kränkt någon samt ge upplysningar som räcker för att polisanmäla saken. Man kan också vända sig anonymt till polisen för att få råd beträffande huruvida man bör göra en brottsanmälan.

Hur gammal bör man vara för att kunna vända sig till kyrkan?
Det finns ingen nedre åldersgräns. När en person under 18 år vänder sig till kyrkan underrättas föräldrarna. (Om personen av någon anledning inte vill detta ser kontaktpersonen till att hänvisa till andra instanser utanför kyrkan där man tar sig an saken för att ge hjälp och stöd.)

Vad händer efter att man vänt sig till kyrkan?
Om du är i akut nöd kommer kontaktpersonen att se till att du hänvisas till professionell hjälp.
Kontaktpersonen skriver ett referat av din anmälan som du godkänner. Detta referat ges sedan snabbast möjligt vidare till utredaren. Kontaktpersonen orienterar dig i hur frågan kommer att gå vidare.

Vad gör utredaren?
• upplyser genast biskopen om saken
• ser till att du får professionell hjälp, om du ännu inte fått det
• underrättar föräldrarna, om du är under 18 år och det är någon annan än föräldrarna som har anmält saken
• håller den kränkta informerad om hur saken fortlöper

Vad gör biskopen?
• rådgör om saken med en panel av fackpersoner, både metodister och icke-metodister
• polisanmäler allt som har ett straffbart innehåll
• underrättar sociala myndigheter där det krävs
• träffar i samråd med polisen den pastor eller kyrkliga arbetare som anmälts och tar ställning till om denna person skall fråntas sin tjänst eller avsättas för en tid
• underrättar vid behov församlingsråd, församling, samfundet och offentligheten

Varför alltid en polisanmälan?
Biskopen har valt att polisanmäla allt som har ett straffbart innehåll så att det kan bli undersökt av polisen. Kyrkan önskar inte ”undersöka sig själv”. Polisanmälan är i praktiken ofta det effektivaste sättet att hindra ytterligare övergrepp.

Vad är bäst, att vända sig till kyrkan eller att själv gå till polisen eller till en offentlig hjälporganisation?
Det ena utesluter inte det andra. Du avgör. Huvudsaken är att du reagerar.
Du behöver komma ihåg att om du vänder dig till kyrkan sker alltid en polisanmälan – och rör saken en minderårig blir föräldrarna alltid involverade.

Har pastorer tystnadsplikt?
Pastorer i Metodistkyrkan har tystnadsplikt i förhållande till allt som anförtros i ett privat samtal, under bikt eller vid själavård. Det enda undantaget är information eller misstankar om övergrepp mot barn, då är pastorn förpliktad att rapportera detta till myndigheterna.

Om det handlar om sådant som skett för länge sedan?
Enligt Metodistkyrkans interna regler preskriberas övergrepp aldrig. Därför uppmanar vi dig att anmäla även sådant som ligger flera år tillbaka i tiden.

 

Utredning av övergrepp inom Metodistkyrkan

Under 2013 gjordes en utredning av övergrepp inom Finlands svenska metodistkyrka och Hurtigs barnhem. Övergreppen begicks av samma person, som inte mera lever, under en tidsrymd som sträcker från 1960-talet till medlet av 1990-talet. Utredningsansvarig var PsD, psykolog Julia Korkman.

Rapporten kan erhållas genom att man skickar e-post till adressen:
office@umc-ne.org

 

MERA LÄNKAR:
Metodistkyrkans förebyggande riktlinjer

Frikyrklig Samverkan (FS) rf:
FS styrelse har tagit fram riktlinjer som stöder medlems­samfunden, deras församlingar och medarbetare att skapa trygga möten och verksamhets­former. Riktlinjerna tjänar också som bas för samarbetet inom mission och utvecklingssamarbete. 

The Methodist Church in Britain: Safeguarding

USA:
How to Begin Developing and Updating a Safe Sanctuaries® Policy
Safe Sanctuaries Policies and Guidelines for Smaller Congregations

TALA MED BARN OCH UNGA om sexuella trakasserier, Hem och skolas material.

Det här är en film som förklarar vad samtycke är, så att det blir lätt att förstå även för barn och för vuxna som inte har hört talas om det förut.
Här på engelska och för ungdomar