Kyrkoledarnas vädjan för en medmänsklig invandringspolitik

22.03.2024 kl. 09:54
I en gemensam vädjan betonar en grupp ledare för finska kristna kyrkosamfund hur kärnan i den kristna tron är förståelsen av varje människas omistliga värde som Guds avbild, och uttrycker oro över föreslagna ändringar i lagen som skulle försvaga ställningen för personer som söker internationellt skydd.

Kyrkoledarnas vädjan för en medmänsklig invandringspolitik

Vi undertecknare vill uttrycka vår djupa oro över försöken att lagstiftningsvägen försvaga ställningen för dem som har beviljats internationellt skydd i Finland.

En bärande princip i den kristna tron är uppfattningen att varje människa har ett omistligt värde som Guds avbild. Ur en kristen etisk synvinkel leder detta till en omsorgsplikt, särskilt om de svagaste, oberoende av bakgrund. Den kristna synen på människans okränkbara värde och omsorgen om de svagaste har haft en betydande inverkan på utformningen av den finska värdegrunden.

Sedan början av året har flera olika reformförslag gällande invandringsfrågor skickats på remiss inom en kort tidsperiod. Dessa reformförslag försvagar ställningen hos dem som flyttat till Finland, speciellt för dem som är i behov av internationellt skydd.

Vi vädjar till beslutsfattarna att lösa de problem som är förknippade med införandet av gränsförfarande.  Den planerade reformen ingriper i människors rätt att röra sig fritt och ökar den psykiska och fysiska risken för övergrepp för personer som redan befinner sig i en utsatta situation. Gränsförfarandet bör inte tillämpas på minderåriga barn eller deras familjer eller andra särskilt sårbara grupper. Det påskyndade förfarandet i gränsförfarandet hotar också att försvåra identifieringen av icke-synliga asylskäl.

Planerna att förhindra Rysslands hybridpåverkan och instrumentalisering av invandring står i strid med flera mänskliga rättighetsavtal, EU-lagstiftning och Finlands grundlag. Vi uppmanar beslutsfattare att hitta andra lösningar istället för att trycka tillbaka (push back) eventuella asylsökande.

Vi vädjar till beslutsfattare att ompröva sin syn på att kringgå stadgandena gällande invandring. Speciellt måste papperslösa även i framtiden ha möjlighet att legalisera sin vistelse. Familjeåterförening, särskilt rätten för ensamkommande barn att återförenas med sin familj, bör inte ytterligare försvåras, och möjligheten för asylsökande att byta till att ansöka om arbetsrelaterat uppehållstillstånd bör bibehållas.

Vidare vädjar vi som kyrkliga ledare för att behålla det tidiga mottagningsstödet under asylprocessen. Att minska stöd såsom mottagningsstödet underminerar välfärdssamhället.

Vi som kyrkliga ledare vädjar att uppehållstillstånden för personer som beviljats internationellt skydd inte förkortas, eftersom internationella kriser ofta är långvariga och situationerna inte förändras snabbt.  Ifall att internationellt skydd övervägs att avskaffas, vädjar vi till att bibehålla rättvis och rättmätig utredning i rätt tid med tanke på individens rättsskydd i beslutsprocessen. Principen om återsändningsförbud bör följas i alla situationer. Vi vädjar att personer som inte kan återsändas ska beviljas arbetstillstånd i stället för tillfälligt uppehållstillstånd.

Vi vädjar också till att beviljandet av medborgarskap för personer som har internationellt skydd och statslösa förverkligas i enlighet med internationella avtal för att underlätta deras integrering. Den förlängda uppehållstiden för personer som beviljats internationellt skydd hindrar dem från att delta fullt ut i samhällsfunktioner.

Även om denna vädjan riktar sig till de planerade förändringarna i invandringsfrågor, uppmanar vi beslutsfattarna att utifrån en kristen människosyn behandla alla utsatta och sårbara människor likvärdigt och med respekt för människovärdet, oavsett deras bakgrund.

Fredagen den 22 mars 2024

Turun ja Suomen arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko

Piispa Raimo Goyarrola, Katolinen kirkko Suomessa

Bishop Christian Alsted, United Methodist Church Nordic & Baltic Area

Piirikunnanjohtaja Soile Kasi, Suomen Metodistikirkko

Distriktsföreståndare Leif-Göte Björklund, Finlands svenska metodistkyrka

The Revd Chaplain, Area Dean for Finland Tuomas Mäkipää, The Anglican Church in Finland

Suomen ja Viron territorion komentaja, everstiluutnantti Saga Lippo, Suomen Pelastusarmeija

Kirkkokunnanjohtaja Aimo Helminen, Suomen Adventtikirkko

Kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko

Samfundsföreståndare Peter Sjöblom, Finlands svenska baptistsamfund

Samfundsledare Roger Andersson, Missionskyrkan i Finland

Kveekari Lari Junkkari, Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit

_______________________

Mera information:
Sakkunnig Ulla Siirto, Kyrkostyrelsen (ev.luth.) ulla.siirto@evl.fi tel. 040 688 1440

Universitetslärare, fader Teemu Toivonen (ort.) teemu.toivonen@uef.fi tel. 040 511 3846

Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken, Ekumeniska Rådet i Finland, mayvor.warn-rancken@ekumenia.fi tel. 040 163 7798