Församlingarnas verksamhet

En viktig del av församlingarnas verksamhet är söndagsgudstjänsterna. Gudstjänstlivet i metodistkyrkan varierar något från församling till församling och är ofta en blandning av ordnade former och ledig stil. I gudstjänsten har predikan en central plats, likaså bönen och lovsången till Gud. Församlingsmedlemmarna hjälper ofta till i gudstjänsten på olika sätt.

Förutom gudstjänster på söndag förmiddag samlas man till kvällssamlingar såsom bibelstudier, böne- och cellgrupper, gemenskapskvällar o.s.v. Sången och musiken spelar en viktig roll i församlingarnas verksamhet. Körer, sånggrupper, lovsångsteam och solister finns i de flesta församlingar. I många församlingar försöker man också på ett speciellt sätt nå ut till nyfinländare och simultantolkar gudstjänsterna till olika språk. I en del andra församlingar har man olika slag av social verksamhet t.ex. matutdelning eller billiga luncher. Metodistkyrkan har ett missionsarbete med långa traditoner där man på olika sätt stöder länder som har det sämre ställt än vi.

Metodistförsamlingarna ordnar, liksom de övriga frikyrkorna, även seminarier, konferenser och uppbyggelsedagar kring olika ämnen. Barn- och ungdomsarbetet i metodistkyrkan omfattar allt från söndagsskola, barnkörer, barngrupper, tonårsklubbar till ungdoms- och studentarbete. Sommartid ordnas läger för barn och tonåringar. Dessutom deltar man i olika ekumeniska verksamheter som t.ex. Midvinterveckan. Se MKU:s hemsida.

Dop och nattvard
I metodistkyrkan döps man vanligtvis redan som barn. I och med barndopet tas man in i församlingen som ”förberedande medlem”. När man längre fram i livet besvarar de fem medlemsfrågorna bekräftar man sitt dop. Därmed blir den förberedande medlemmen upptagen i ”fullt medlemsskap”. Även om metodistkyrkans lära talar om barndop som det normala i en kristen familj, har man av tradition respekterat enskilda medlemmars övertygelse om troendedop.

Metodistkyrkan har s.k. öppet nattvardsbord, vilket betyder att alla som tror på Jesus och vill möta honom vid nattvardsbordet är välkomna att göra det, oberoende av samfundstillhörighet. Det spelar alltså ingen roll hur gammal man är, vilken kyrka man tillhör, om man är döpt som barn eller vuxen, om man gått i skriftskola eller inte. Alla är välkomna. Nattvardsvinet är alkoholfritt.

Medlemskap
Medlem i en metodistförsamling blir man genom att bekänna sin tro på Jesus Kristus. Det sker genom att man svarar ja på de s.k. medlemsfrågorna, som är fem till antalet:
1. Bekänner du inför Gud och denna församling det nya förbund som ditt dop innebär?
2. Bekänner du Jesus Kristus som din Frälsare och Herre och är du redo att visa honom tro och lydnad som medborgare i Guds rike?
3. Bekänner du den kristna tron sådan den getts oss i Gamla och Nya testamentets skrifter?
4. Vill du med Guds hjälp leva ett kristet liv och alltid förbli en trogen medlem av Kristi kyrka?
5. Vill du vara metodistkyrkan trogen och stödja den med dina förböner, din närvaro, dina gåvor och din tjänst?

I de fyra första frågorna är det fråga om en personlig bekännelse och överlåtelse till Gud. Genom femte frågan visar man att man vill vara med och bära ansvar för församlingen.

Ekonomi
Den lokala församlingen äger själv sin kyrka, pastorsbostad och eventuell annan byggnad. Genom sina frivilliga gåvor ansvarar medlemmarna för församlingens ekonomi. Det finns ingen kyrkoskatt och inte heller några uppgifter om vad var och en ger till församlingen. Församlingar med större ekonomiska möjligheter kan ge pengar till en gemensam kyrkokassa. Den i sin tur hjälper de mindre församlingarna med bl.a. pastorslöner.

Pastorer
I metodistkyrkan kan både män och kvinnor fungera som pastorer (kvinnor med fullständiga rättigheter sedan 1956). Pastorsutbildningen sker vid Metodistkyrkans teologiska seminarium i Tallinn, eller t.ex. vid någon av de teologiska fakulteterna vid Åbo Akademi och Helsingfors Universitet.

https://www.methodist-e-academy.org/the-methodist-studies-program/
https://mf.no/studier