Metodistkyrkans tro och lära

Varken historiskt eller i nutid har metodismen utmärkt sig genom starka läromässiga markeringar. Den största vikten har lagts vid den personliga erfarenheten av Guds verk och den praktiska tillämpningen av tron i vardags- och samhällsliv. Det finns därför en stor värdegemenskap med hela frikyrkligheten. Samtidigt står man genom sin kyrkliga struktur nära Finlands evangelisk-lutherska kyrka och har i sin teologiska tradition tydliga katolska och ortodoxa drag. Några betoningar är dock särskilt viktiga för metodister och sätter än idag sin prägel på förkunnelsen och inställningen till samhällsfrågor.

Metodister är angelägna att beskriva Guds verk i en människa som en process full av dynamisk nåd. Gud börjar sitt verk i människan långt innan hon själv är medveten om det (förekommande nåd). När människan inbjuder Jesus att bli Herre i sitt liv, rättas det brutna förhållandet till Gud till (rättfärdiggörande nåd) och inleds en livslång utveckling av mognad och utrustning till tjänst (helgande nåd). Detta ger en positiv – eller rättare sagt: en hoppfull – människosyn. Gud kan göra mer åt synden än ”bara” förlåta den.

Metodister vill också gärna beteckna sig som ”kristna med helhetssyn på livet”. Trots det starka pietistiska inflytandet finns det varken någon ”kulturfientlighet” eller ovilja att befatta sig med politik och samhällsfrågor. I stället för uppdelning i andligt och värdsligt betonas det att människan fått hela sitt liv och hela denna värld som gåva av Gud och är ansvarig för sin förvaltning av allt detta inför Gud. Helgelsen har därför både en inre och en yttre sida. John Wesley talade om ”social holiness” och menade att all sann kristendom är ”social religion”.

Dop och nattvard
I metodistkyrkan döps man vanligtvis redan som barn. I och med barndopet tas man in i församlingen som ”förberedande medlem”. När man längre fram i livet besvarar de fem medlemsfrågorna bekräftar man sitt dop. Därmed blir den förberedande medlemmen upptagen i ”fullt medlemsskap”. Även om metodistkyrkans lära talar om barndop som det normala i en kristen familj, har man av tradition respekterat enskilda medlemmars övertygelse om troendedop.

Metodistkyrkan har s.k. öppet nattvardsbord, vilket betyder att alla som tror på Jesus och vill möta honom vid nattvardsbordet är välkomna att göra det, oberoende av samfundstillhörighet. Det spelar alltså ingen roll hur gammal man är, vilken kyrka man tillhör, om man är döpt som barn eller vuxen, om man gått i skriftskola eller inte. Alla är välkomna. Nattvardsvinet är alkoholfritt.

År 2023 uppdaterades nattvardsordningen men en lite kortare version än tidigare, som kan användas om man vill. Den finns både på svenska och engelska.

Medlemskap
Medlem i en metodistförsamling blir man genom att bekänna sin tro på Jesus Kristus. Det sker genom att man svarar ja på de s.k. medlemsfrågorna, som är fem till antalet:
1. Bekänner du inför Gud och denna församling det nya förbund som ditt dop innebär?
2. Bekänner du Jesus Kristus som din Frälsare och Herre och är du redo att visa honom tro och lydnad som medborgare i Guds rike?
3. Bekänner du den kristna tron sådan den getts oss i Gamla och Nya testamentets skrifter?
4. Vill du med Guds hjälp leva ett kristet liv och alltid förbli en trogen medlem av Kristi kyrka?
5. Vill du vara metodistkyrkan trogen och stödja den med dina förböner, din närvaro, dina gåvor och din tjänst?

I de fyra första frågorna är det fråga om en personlig bekännelse och överlåtelse till Gud. Genom femte frågan visar man att man vill vara med och bära ansvar för församlingen. Genom att svara på frågorna blir man bekännande medlem.

För att även registreras hos myndigheterna som metodist, behöver följande blankett fyllas i. För barn 12-17 år behövs ett samtycke.

Ekonomi
Den lokala församlingen äger själv sin kyrka, pastorsbostad och eventuell annan byggnad. Genom sina frivilliga gåvor ansvarar medlemmarna för församlingens ekonomi. Det finns ingen kyrkoskatt och inte heller några uppgifter om vad var och en ger till församlingen. Församlingar med större ekonomiska möjligheter kan ge pengar till en gemensam kyrkokassa. Den i sin tur hjälper de mindre församlingarna med bl.a. pastorslöner.

Pastorer
I metodistkyrkan kan både män och kvinnor fungera som pastorer (kvinnor med fullständiga rättigheter sedan 1956). Pastorsutbildningen sker vid Metodistkyrkans teologiska seminarium i Tallinn, eller vid någon av de teologiska fakulteterna vid Åbo Akademi och Helsingfors Universitet.

Närmare information om Metodistkyrkans tro finns på engelska på www.umc.org och Wesley Forum

Metodistkyrkans lära och kyrkoordning

Kyrkans ansvar och trygga församlingar

Undervisning
Vill du veta mera om kristen tro? Då kan du läsa Camilla Klockars bok "En introduktionskurs i kristen tro, om att bli rotad i Gud och växa i tron" här: Välkommen hem

Undervisningen Välkommen hem är nu översatt till ukrainska: Запрошуємо додому

Här är en fem veckors kurs på engelska som Camilla Klockars gjort. Temat är "Called" och handlar om hur man hittar in i sin gudagivna kallelse och lär sig tjäna i den.

Undervisning från Åbo svenska metodistförsamling

Undervisning på Youtube: Metsku Vasa

-Undervisning om Jakobs brev (5 program)
-3 korta undervisningsprogram på engelska och med tolkning till ryska om grunderna i kristen tro

Att leda en församling
Hur bygger man en församling för framtiden? En församling som förstår sitt uppdrag, som är varm, modig och klarar generationsväxlingar?

Camilla Klockars har varit pastor i över 30 år och i en ny serie på Himlen TV7 delar hon med sig av sina erfarenheter. I tio korta avsnitt ger hon nycklar till hur man formar ett andligt ledarskap som är både strategiskt och hållbart.

Serien är uppbyggd kring tio teman och tar först upp kallelsen, visionen och uppdraget – tre områden som en ledare behöver förstå för att kunna löpa fokuserat och uthålligt i sin tjänst. 

Därefter riktas fokus på odlandet av en varm och levande församlingskultur; en miljö där andliga barn trivs och där mentorskapet fungerar. Seriens sista delar handlar om behovet av mod, om att göra gott för andra och om att lämna över stafettpinnen.