Ansvarsveckan 2024

20.10.2024 kl. 00.00 – 27.10.2024 kl. 00.00

Vi är alla skapade till Guds avbild, på vårt eget sätt. Det innebär att ingen är mer värdefull eller viktig än någon annan. Ändå diskrimineras människor på olika grunder. Ojämlikhet ses som ett problem i sig, men det får också långtgående konsekvenser, både nationellt och globalt. Ojämlikhet existerar på olika sätt. Den tar sig uttryck i rasism och diskriminering på grund av hudfärg eller bakgrund, försummelse av personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa bland unga och ojämlikhet mellan könen (detta tas upp i mål 5 för hållbar framtid). Förändringar i samhället till följd av artificiell intelligens kan också öka ojämlikheten. Ojämlikhet kan också ha en negativ inverkan på demokratin. Ojämlikhet ökar otrygghet och främlingsfientlighet, konflikter kan öka och extrem fattigdom kan leda till ohållbart utnyttjande av miljön. Att minska ojämlikheten är därför också ett verktyg för fred.

Bakom all förändring ligger först självrannsakan och läkning, och sedan förmågan att vägleda och uppmuntra andra till positiv förändring. ERF:s tyngdpunkter för 2024 är internationell ekumenik och globalt ansvar, och därför passar temat för Ansvarsveckan väl in under denna prioritering.

En av det ekumeniska rådets principer är att det som kan göras tillsammans görs tillsammans, och därför uppmuntrar vi kyrkor, församlingar och organisationer att tillsammans organisera olika evenemang under Ansvarsveckan: gudstjänster och böner, seminarier, konserter och andra konstnärliga evenemang, diskussions- och informationsevenemang, konkreta åtgärder, osv. Vi hoppas framför allt att ungdomar och unga vuxna ska få komma till tals och delta i planeringen och genomförandet av Ansvarsveckan på olika orter och i olika församlingar.

Jämlikhetstemat kommer att lyftas fram bland annat i seminarier, utbildningar, Dialogpausdiskussioner och inom ramen för Bra sagt-projektet, och naturligtvis i olika andliga evenemang, såsom Ansvarsveckans radiogudstjänster hösten 2024. Även material av olika slag produceras även i år, såsom informativt och somematerial som bl.a. producerats av unga vuxna i ERF:s Ungdomssektion och Ketko-utbildningen.

Mer information om temat och om hur man firar Ansvarsveckan kommer stegvis att publiceras på Ansvarsveckans nya hemområde på Ekumeniska Rådets hemsida. Kom med och sprid ordet!

 

Med sommar- och Ansvarsveckohälsningar,

Sarah Tiainen

Vastuuviikon koordinaattori / Ansvarsveckans koordinator / Campaign Coordinator


Suomen Ekumeninen Neuvosto / Ekumeniska rådet i Finland / Finnish Ecumenical Council

PL / PB 210 (Eteläranta / Södra kajen 8)
00131 Helsinki / Helsingfors
FINLAND
+358-40-6603915

sarah.tiainen@ekumenia.fi