Metodistkyrkan i förändring

03.05.2024 kl. 09:09
Atmosfären var helt annorlunda än den har varit under årtionden. Det finns inga konflikter, inga hårda ord och inga demonstrationer. Den här generalkonferensen är både villig och kapabel att fatta viktiga framåtblickande beslut och arbeta tillsammans för att hitta gemensamma lösningar. 

En ny kyrka
Metodistkyrkans generalkonferens, som är kyrkans högsta myndighet, har överraskande, snabbt och med stor majoritet antagit en regionaliseringsplan som förändrar samfundet från att vara en amerikansk kyrka med förgreningar i olika delar av världen till att bli en global kyrka där alla delar av kyrkan fungerar på lika villkor.

Ur ett europeiskt perspektiv ligger de största förändringarna i synen på kyrkan och det faktum att kyrkans generalkonferens i framtiden uteslutande kommer att fokusera på gemensamma globala frågor, gemensam mission, utbildning, bistånd, ekumenik, teologi, socialetik och politiska frågor etc. Kyrkan utanför USA har länge haft möjlighet att anpassa kyrkoordningen till sitt sammanhang - i framtiden kommer det att finnas ett bredare ramverk och möjligheten till anpassningar kommer att gälla hela kyrkan. 

Det finns dock en baksida, eftersom förändringen innebär konstitutionella ändringar som måste röstas igenom av alla årskonferenser innan de kan träda i kraft. Vi kommer därför att få vänta till november 2025 innan vi vet om beslutet har gått igenom.

Människans sexualitet
Generalkonferensen har också fattat ett antal beslut som förändrar kyrkans syn på människans sexualitet och hur vi kan vara kyrka med alla människor. 

Konferensen har beslutat: 
    - Att varje centralkonferens har befogenhet att fastställa policy och gränser för äktenskap och ordination och licensiering av präster och diakoner och att de kan delegera samma befogenhet till enskilda årskonferenser. Det kommer således att finnas utrymme för parallella åsikter och praxis.
    - Att sexuell läggning inte längre kommer att vara ett hinder för att bli pastor eller diakon i Metodistkyrkan.
    - Att det ska vara upp till den enskilde pastorn att avgöra om han/hon vill förrätta en samkönad vigsel.
    - Att det är upp till den enskilda församlingen att avgöra om man vill förrätta samkönade vigslar.
    - Att alla straffåtgärder mot präster som ingår samkönade äktenskap tas bort.
    - Att det inte längre kommer att vara möjligt för lokala församlingar att lämna Metodistkyrkan och ta med sig kyrkobyggnaden, annan egendom och tillgångar.

Möjlighet att lämna Metodistkyrkan
Det är inte längre möjligt för lokala församlingar att ta med sig kyrkobyggnaden, annan egendom och tillgångar om man lämnar  Metodistkyrkan. 

Nya globala sociala principer
Generalkonferensen har godkänt nya globala sociala principer, efter omfattande globala konsultationer med tusentals deltagare samt ledare och teologer från hela världen. De nya globala sociala principerna är kortare, tydligare och har en tydlig biblisk grund.

Den knepiga meningen
Sedan meningen "Metodistkyrkan accepterar inte homosexuella handlingar och anser att sådana handlingar är oförenliga med den kristna läran" lades till i kyrkans konstitution 1972 har den varit kontroversiell. Denna mening har legat till grund för annan lagstiftning om äktenskap och prästvigning och har varit en nagel i ögat på många.  I och med antagandet av nya globala sociala principer är frasen inte längre en del av kyrkoordningen.”

Klagomålsärenden
Den person som lämnar in ett klagomål är inte längre en del av klagomålsprocessen och behöver inte längre höras eller acceptera en överenskommelse som träffas mellan biskopen och den anklagade (en så kallad rättvis lösning). 

En ursäkt till alla offer för sexuella övergrepp
Generalkonferensen antog en uppriktig ursäkt till alla dem som har upplevt sexuella övergrepp i kyrkan. 

Val till internationella uppdrag
Generalkonferensen har valt följande personer till internationella uppdrag:

Øyvind Helliesen, Norge har omvalts till Juridiska rådet för 4 år och blev viceordförande för rådet.

Följande personer har valts till ledamöter i den ständiga kommittén för centralkonferensfrågor: Pastor Jørgen Thaarup, Danmark.

Lekmannamedlem, Inara Aventina, Lettland.

Biskop Christian Alsted, tills en annan biskop har valts.

Helen Byholt Lovelace, Norge, väljs till ledamot av General Commission on the Status and Role of Women

Veli Loponen, Finland F, väljs till ledamot av generalkonferensens kommission.

Karl Anders Ellingsen, Norge, väljs till ledamot av General Commission of Communication.

Ändringar om ett år
Förändringarna kommer att träda i kraft först om ett år, den 3 maj 2025, vilket är ett år efter generalkonferensens avslutning.

Ekonomiska utmaningar
Trots att cirka 25 procent av kyrkorna i USA har lämnat United Methodist Church och de ekonomiska utmaningar som detta medför, söker och finner generalkonferensen goda och ansvarsfulla lösningar, korrigerar sin budget och blickar framåt. 
Denna generalkonferens skapar förutsättningar för en spännande och fruktbar framtid för den globala metodistkyrkan.

Det är en ny dag
Generalkonferensen har antagit regionalisering, vilket ger centralkonferenserna befogenhet att fastställa riktlinjer och gränser för äktenskap, ordination och licensiering för tjänstgöring och tillåter dem att delegera samma befogenhet till årskonferenserna. Jag hoppas och ber att dessa beslut kommer att göra det möjligt för den globala kyrkan att lämna decennier av konflikter bakom sig och gå in i en tid av förnyat fokus på vårt uppdrag
- att göra Jesu Kristi lärjungar för att förändra världen.

 

Christian Alsted

Artikeln uppdaterad 3.5.2024 kl. 09.09 och 30.5.2024 kl. 09.27.

Kolla även här:
Official Site
Latest News
Live Stream